» ثروتمندان پول می آفرينند

ثروتمندان پول می آفرينند

ثروتمندان پول می آفرينند

همه از توانمندی ها و هوش خوبی برخوردار هستیم ولی آنچه دست ما را میبندد، اندكی خـود ـ نابـاوری

است. اقدام نكردن های ما ناشی از نا آگاهی مالی نيست، بيشتر از نداشتن اعتماد به نفس است. اين كاسـتی

در برخی از مردم آشكارتر است.

پس از ترك مدرسه، اغلب میدانيم كه چگونگی نمره های درسی دوران مدرسه ای چنـدان بـا اهميـت

نیستند. از زندگی واقعی، به چیز ديگری نياز داریم.

شنیده ام كه با عنوان های گوناگون (زَهره، دل، دليری، زيركی، سرسختی و مانند اینها) از آن ياد میكنند.

اين عامل، هر عنوانی داشته باشد، بر ساختن آینده فرد بیشاز هر نتیجه و سابقه درسی تأثیر میگذارد.

تجربه شخصی خودم نشان داده است كه هر دو عامل دانش مالی و دليری در كار هم ضـروری اسـت .

چنانچه ترس غالب گردد، نبوغ سرخورده میشود. در كلاس هایم به دانشجویان سخت توصيه میكنم كـه

خطرپذیری را بیاموزند، دلیر باشند و اجازه دهند تا نبوغ آنان ترس را به قدرت و هوشمندی بدل كند. این

اندرز برای گروهی كارساز است و دیگران را تنها به هیجان وامیدارد.

میبینیم كه در زمینه كار كردن با پول، اغلب دست به عصا و در شرايطی ایمن راه میروند. پرسشهایی

از این دست را ا آنان مطرح میكنم:

چرا بايد به پیشواز خطر بروند؟

چرا لازم است تا هوشمندی مالی خود را پرورش دهیم؟

چگونه میتوان سواد و آگاهی مالی به دست آورد؟

پاسخ من این است: تا گزینه های بیشتری در راه پیروزی داشته باشیم.

بسیاری از مردم تنها يك راه را می دانند: سخت كار كردن، پسانداز، و وام گرفتن.

چرا باید هوشـمندی مالی را افزایش دهید؟ زيرا میخواهید كسی شوید كه سرنوشت خود را می آفرینـد. بـا هرچـه رخ دهـد رو به رو میشوید و آن را بهتر میكنید.

گروه كوچكی می دانند كه شانس آفريدنی است، همانگونه كه پول آفریدنی است. چنانچه بخواهید خوشبخت شده و پول بیافرینید، (به جای اينه به سختكوشی بپردازید) به هوشمندی مالی نیاز دارید. اگر از آن دسته مردم هستید كه در انتظار فـراهم آمـدن ”فرصـت مناسـب“ مینشینند، بايد زمان زیادی انتظار بكشید. مانند این است كه منتظر شوید تا همه چـراغهـای راهنمـایی در سراسر مسير ١٠ كیلومتری شما سبز شوند، آنگاه آغاز به حركت نمایید.

تنها دارایی نیرومندی كه داريم مغزمان است. اگر ان را به درستی پرورش دهـیم، مـيتوانـد دنیایی از

ثروت را كه يك آن به نظر میرسد، بیافریند. از سوی دیگر مغزی كـه پـرورش نیابـد، مـيتوانـد آنچنـان تنگدستی فراهم آورد که تا چند نسل در خانواده ادامه یابد.

اغلب از من میپرسند كه چگونه يك دلار را يك میلیون دلار كرده ام. كمتر میل دارم كه از خودم بگویم.

تنها زمانی كه بخواهم از سادگی فرایند یاد كنم، نمونه هایی را میآورم. اگر شما با بنیان كار، به ویژه چهـار

ستون اصلی هوشمندی مالی كه پیشتر آوردیم، خوب آشنا شوید، پیشرفتتان آسان و آسـانتـر خواهـد

شد.خود من بیشتر از دو راه برای رشد ثروتم استفاده میكنم: مستغلات و سهام شركتهای كوچك. زیربنـا

را بر مستغلات گذاشته ام. جریان نقدینگی در آنها روزانه و پیوسته است. گهگاه ارزش آنها هم بالا مـیرود.

من به كسی توصيه پیروی از اين راهبرد را نمیكنم. اینها تنها مثال و نمونه هستند. در فرایندهای پیچیده ای

كه درك نمیكنم وارد نمیشوم. حساب و كتاب ساده و هوشمندی عـادی ابـزار فعالیتهـای مـالی مـن

هستند.

به پنج دلیل در اندرز هیم از مثال و نمونه استفاده میكنم:

١ .برای تشویق انسانها به يادگیری.

٢ .نشان دادن سادگی فرایند، آنگاه كه بنیان استوار شده باشد.

٣ .نشان دادن اینكه برای رسیدن به هر هدف، میلیونها راه وجود دارد.

٤ .نشان دادن اينكه همگان میتوانند به ثروت برسند.

٥ .نشان دهم كه با دانش ساخت موشك درگیر نيستیم و كاری ساده است.

من به پول همانند بازی تنیس خود مینگرم. سخت بازی میكنم. اشتباه رخ میدهـد، اصـلاح مـیكـنم،

اشتباه های تازه ای رخ میدهد، دوباره اصلاح میكنم و بهتر میشوم. اگـر مسـابقه را بـاختم، بـه كنـار تـور

میروم، دست حریف را ميفشارم و با لبخند میگویم: به اميد ديدار در یكشنبه ديگر.

ما دو گونه سرمایه گذار داریم:

١ .گروه نخست كه عمومیت بيشتری دارند، آنانی هستند كه یك ”بسته سرمایه گذاری“ را میخرند.

از آغاز تا خرده فروشی، هر فعالیت، همچـون شـركت داد و سـتد امـلاك و مسـتغلات، كـارگزاری

بورس، يا برنامه ریزی مالی، میتواند صندوق سرمایه گذاری مشترك يا سهام و اوراق بهادار را هـم

در بر گیرد. راه ساده، تمیز و آسان در سرمایه گذاری است. نمونه كسی است كـه خواهـان خريـد

یك رایانه است. به فروشگاه میرود و دستگاه را كامل خریده از قفسه فروشگاه بر میدارد.

٢ .گروه دوم آنانی هستند كه سرمایه گذاری میآفرینند. اینان بخشهای يك سرمايه گـذاری را روی

هم سوار میكنند. همانند كسی كه قطعات يك رایانه را جداگانه خریـداری مـی كنـد و دسـتگاه را

میسازد. مانند موردی است كه دستگاهی را همخوان با نیاز و خواست خـود بسـازیم. من سوار كردن قطعات رایانه را نمیدانم، ولی میدانم كه چگونه بخش های يك فرصت را به هم گـرد آورم

يا كسانی را میشناسم كه میتوانند چنین كنند.

اگر میخواهید كه از گروه دوم سرمایه گذاران باشید، به فراگیری سه مهـارت بنیـادین نیاز داریـد. این

مهارت ها را افزون بر آنچه در زمینه رسیدن به هوشمندی مالی آوردیم، باید فراگرفت:

١ .چگونه فرصت هایی را شناسایی كنم كه دیگران نديده اند؟ شما میتوانيد چيـزی را بـا مغـز خـود

ببینید كه دیگران با چشم نمیبینند.

٢ .چگونه پول تأمين كنیم؟ بسياری از مردم تنها راه بانك را میشناسند. گروه دوم از سرمایه گـذاران

كه مورد نظر ما هستند باید راههای ویژه ای برای تأمین سرمایه بیابند.

٣ .چگونه افراد هوشمند را سازمان دهیم؟ هوشمندان كسانی هستند كه با افراد هوشمندتر از خـود

كار میكنند، يا آنان را به استخدام درمی آورند. هنگامي كه نياز به رایزنی داريد، هوشـمندانه بـه

گزینش مشاور بپردازید. البته همكاری خطر دارد. به جای ترس و گریز از خطر، مـدیریت كـردن

آن را بیموزید

چیزهای فراوانی هست كه ياد بگیرید. پاداش یادگیری بسـيار هنگفـت اسـت. اگـر نمـیخواهید كـه

مهارت های لازم را بیاموزید، سرمایه گذاری از گونه نخست توصیه میشود.

منبع :

بابای دارا،بابای ندار

رابرت كیوساكی، شارون لچنر

مترجم: دكتر عبدالرضا رضایی نژاد


فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


درج رپورتاژ آگهی در سرویس ارم بلاگ با 3 لینک فالو درج رپورتاژ آگهی در سرویس ارم بلاگ با 3 لینک فالو مشاهده